Štandardné merania v prijímačoch (superhet)

Dodal. P.Holman SR.

Na priloženom obrázku nájdete schému typického superhetu, v ktorom sú vyznačené základné meracie princípy a body, v ktorých je potrebné vykonať statické merania napätí a prúdov. Dole v priloženej tabuľke nájdete krátke pokyny a nastavenie rozsahov. U dnešných moderných číslicových voltmetrov si v zásade nemusíte všímať potrebný minimálny vnútorný odpor, ktorý sa pri meraní požaduje. Pri najbližšej oprave superhetu skúsim doplniť namerané hodnoty do tejto tabuľky, aby ste si vedeli spraviť predstavu o veľkosti danej veličiny. Pozor. Pri meraní na univerzálnych prijímačoch použite pre oddelenie prijímača od sieti oddelovací transformátor.

TypickeMerania.jpg
V1 meranie predpätia mriežky zmiešavacej elektrónky UCH 21 je možné iba jednosmerným elektrónkovým voltmetrom (približný rozsah 6 až 30V)
V2 meranie napätia na anóde elektrónky UCH 21 voltmetrom s rozsahom do 300 V a vnútorným odporom asi 1000 Ohm/V,
V3 meranie napätia na mriežke triódy UCH 21 (oscilátor) elektrónkovým voltmetrom na striedavé, napätie (približný rozsah 50 až 100V)
V4 meranie napätia tieniacich mriežok elektrónok UCH 21 voltmetrom s vnútorným odporom 1000 až 5000 Ohm/V,
V5meranie predpätia mf elektrónky UCH 21 je možné iba jednosmerným elektrónkovým voltmetrom s rozsahom 6 až 30 V,
V6 meranie úbytku napätia na odpore v napájacom obvode tieniacich mriežok elektrónok UCH 21 voltmetrom do 120 V a vnútorným odporom 1000 až 5000 Ohm/V,
V7 meranie regulačného napätia na anóde diódy AVC (UBL 21) jednosmerným elektrónkovým voltmetrom s rozsahom 6 až 30 V,
V8 meranie napätia na anóde medzifrekvenčnej elektrónky UCH 21 (heptódy),
V9 meranie úbytku napätia na odpore v anódovom obvode elektrónky UCH 21 (triódy) jednosmerným voltmetrom s rozsahom do 120 V (vnútorný odpor aspoň 5000 Ohm/V),
V10 meranie napätia na anóde triódy UCH 21 voltmetrom s rozsahom asi 60 V a vnútorným odporom asi 20.000 Ohm/V,
V11 meranie mriežkového predpätia triódy elektrónky UCH 21 jednosmerným elektrónkovým voltmetrom s rozsahom do 6 V,
V12 meranie nízkofrekvenčného napätia na výstupe detektora elektrón­kovým voltmetrom na striedavé napätia (približný rozsah 6 až 30 V),
V13 meranie úbytku, napätia na anódovom odpore triódy elektrónky UCH 21 voltmetrom s vnútorným odporom 10.000 až 20.000 Ohm/V (približný rozsah 100 V),
V14 meranie napätia na anóde UBL 21 voltmetrom s rozsahom do 300 V a vnútorným odporom 500 až 1000 Ohm/V,
V15 meranie napätia riadiacej mriežky elektrónky UBL 21 jednosmerným voltmetrom (elektrónkovým) s približným rozsahom 30 až 60 V,
V16 meranie predpätia mriežky triódy UCH 21 a anódy detektora AVC voltmetrom s rozsahom 3 až 6 V a vnútorným odporom aspoň 100 Ohm/V,
V17 meranie predpätia mriežky výkonovej elektrónky UBL 21 voltmetrom s rozsahom do 30 V (vnútorný odpor 100 Ohm/V),
V18 meranie nf napätia na primárnom vinutí výstupného transformátora striedavým voltmetrom s vnútorným odporom aspoň 5000 Ohm/V (približn/ rozsah 60 až 120 V),
V19 meranie nf napätia na sekundárnom vinutí výstupného transformátora striedavým voltmetrom s rozsahom 1,2 až 3 V,
V20 meranie napätia na tieniacej mriežke elektrónky UBL 21 voltmetrom s rozsahom do 300 V a vnútorným odporom 500 až 1000 Ohm/V
V21 meranie napätia na druhom elektrolyte usmerňovača voltmetrom s rozsahmi 300 V a. vnútorným odporom 500 až 1000 Ohm/V,
V22 meranie úbytku napätia na filtračnom odpore usmerňovača voltme­rom s rozsahom 60 až 120 V (vnútorný odpor 500 Ohm/V),
V23 meranie napätia na prvom vyhladzovacom kondenzátore usmerňovača voltmetrom s rozsahom do 300 V a vnútornom odpore 500 až 1000 Ohm/V,
V24 meranie úbytku napätia na zrážacom odpore R1 voltmetrom na meranie striedavých napätí s rozsahom do 120 V a vnútorným odporom 100 Ohm/V,
V25 meranie úbytku napätia na zrážacom odpore R2 striedavým voltmetrom s vnútorným odporom 100 Ohm/V a približným rozsahom 30 V
A1 meranie intenzity prúdu v anódovom obvode elektrónky UCH 21 jednosmerným miliampérmetrom (približný rozsah 3 mA),
A2 meranie výsledného prúdu tieniacich mriežok obidvoch elektrónok UCH 21 jednosmerným miliampérmetrom (približný rozsah 12 mA),
A3 meranie prúdu tieniacej mriežky zmiešavacej elektrónky UCH 21 miliampérmetrom s rozsahom asi 6 mA,
A4 meranie prúdu tieniacej mriežky elektrónky mf zosilňovača UCH 21 miliampérmetrom (rozsah do 6 mA),
A5 meranie anódového prúdu mf elektrónky (približný rozsah 3 mA),
A6 meranie anódového prúdu oscilátorovej elektrónky (trióda UCH 21) miliampérmetrom - rozsah asi 3 mA,
A7 meranie anódového prúdu obidvoch systémov prvej elektrónky UCH 21 (rozsah do 5 mA),
A8 meranie anódového prúdu triódy druhej elektrónky UCH 21 (približný rozsah 1,2 až 3 mA),
A9 meranie prúdu tieniacej mriežky pentódy UBL 21 (merací rozsah 10 až 12 mA),
A10 meranie anódového prúdu koncovej elektrónky UBL 21 (približný rozsah 60 mA),
A11 meranie výsledného jednosmerného prúdu obidvoch elektrónok UCH 21 a tieniacej mriežky výkonovej elektrónky UBL 21 (rozsah 30 až 50 mA),
A12,13 meranie zvodového prúdu elektrolytického kondenzátora (približný rozsah 0,1 až 0,3 mA),
A14 meranie celkového jednosmerného prúdu dodávajúceho usmerňovačom všetkým elektrónkam prijímača (približný rozsah 100 až 120 mA),
A15 meranie žeraviaceho prúdu elektrónok striedavým alebo jednosmerným miliampérmetrom (podľa napájania) s rozsahom 120 mA,
A16 meranie výsledného prúdu odoberaného prijímačom zo siete (merací rozsah 200 až 300 mA).
Dokumenty :: Ako ? ..., Dokumenty :: Poradenstvo, Dokumenty :: Prístroje a meranie
Vytvorené: 19.2.2008