Údržba magnetofónových hláv a pásokPřed uvedením magnetofonu do provozu se dokonale seznamte s návodem k obsluze, nezapomeňte na kapitolu o údržbě.

Nejčastější příčinou závady ve funkci magnetofonu bývá znečištění páskové dráhy (prostoru, kde je veden magnetofonový pásek). Při provozu je pohybující se pásek elektrostaticky nabíjen, tím přitahuje prach a nečistoty z okolí. Nečistoty z něj se potom usazují na součástech páskové dráhy (viz obrázek dole). Pro kvalitu nahrávek a jejich reprodukce je rozhodující čistota funkčních míst záznamové a snímací hlavy (na obr. silnější šipky), resp. hlavy universální. Záznam znemožní i nepatrné znečištění (přitom reprodukce předcházejících nahrávek může být bez závad). Podmínkou dokonalé funkce magnetofonu je pravidelné čištění podle následujících článků. U nového magnetofonu a při použití nového pásku je zpravidla potřeba čištění častější.

Čištění páskové dráhy

U magnetofonů s odnímatelným krytem páskové dráhy (viz návod k obsluze) je vhodný následující postup čištění:

Magnetické hlavy, vodící čepy, pohonný hřídel, přítlačnou kladku a ostatní díly, po kterých je veden magnetofonový pásek očistěte pomocí čisticí tyčky z příslušenství nebo smotkem vaty na dřívku. Pro snadnější odstranění pevných usazenin navlhčete plsť tyčky resp. smotek vaty v denaturovaném lihu. Ostatní rozpouštědla (benzin, aceton apod.) nepoužívejte! Neotáčejte šrouby umístěnými v prostoru páskové dráhy! Dbejte, aby nedošlo k poškození přítlačných plstí nebo přítlačných krytů magnetických hlav.Pro magnetofony, které nemají odnímatelný kryt páskové dráhy, je k čištění dále uvedeným způsobem určena textilní stužka (sametka):

Magnetofon zapněte, sametku vložte shora (sametovou stranou od sebe) do zakládací štěrbiny (podobně jako magnetofonový pásek), stiskněte pohotovostní tlačítko a přepněte ovládací knoflík pro posuv pásku do polohy „vpřed". Přetahováním sametky střídavě na obě strany se očistí případné nečistoty a částečky aktivní vrstvy z pásku, které jsou usazeny na součástech páskové dráhy. Navlhčením části sametky v denaturovaném lihu se usnadní očištění ulpělých usazenin. Jinak platí stejné zásady jako u předešlého způsobu čištění. U uvedených magnetofonů je čisticí stužka součástí příslušenství. V případě potřeby ji lze obdržet v prodejnách s textilní galanterií pod názvem „sametka šíře 7 mm".

Mazání
Ložiska všech důležitých dílů pohonného mechanismu jsou samomazná a není nutno je domazávat. Doporučujeme celkové odborné vyčištění a seřízení přibližně po 1000 provozních hodinách.

Čištění povrchu
K čištění vnějších částí magnetofonu používejte jemnější tkaninu navlhčenou v mýdlovém nebo saponátovém roztoku. Jiné čisticí prostředky ani jakákoliv rozpouštědla nepoužívejte!

Provoz
Nejlepších výsledků při provozu magnetofonu dosáhnete pouze s takovým typem pásku, který je doporučován výrobcem. Magnetofony třídy Hi-Fi jsou přizpůso­beny pro použití nízkošumových pásků se zvýšenou účinností (tzv. LH). Běžné nízko-šumové pásky (tzv. druh LN) je možno použít pro ostatní typy magnetofonů.

Postup při zjištění závady ve funkci
Nejprve se přesvědčete, zde nedošlo k chybě při obsluze, případně není-li chyba ve vnějším, pří dávném zařízení (mikrofonu, reproduktorové soustavě, rozhlas, přijímači apod.) nebo. v nesprávném propojení přístrojů.

Pokud magnetofon nefunguje, zkontrolujte ochranné pojistky (viz návod k obsluze). Při výměně použijte vždy pojistku předepsané hodnoty podle údaje u držáku i na vlastní pojistce. Dbejte na bezpečnost a vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky dříve než odejmete kryt pojistek!!! Pojistky v žádném případě neopravujte! Opětovné poško­zení vyměněné pojistky svědčí o závadě přístroje, kterou je nutno nechat odborně odstranit.

Magnetofon k opravě předávejte vyčištěný a dbejte, aby popis závady byl řádně a úplně zapsán na opravním listu servisní organizace. Při přejímání magnetofonu po opravě trvejte na úplném předvedení ve všech funkcích. Doklad o provedené opravě musí být řádně a čitelně vyplněn. Nevyhovují-li Vám služby pověřené servisní organizace, doporučujeme Vám obrátit se přímo na krajský orgán servisní sítě, který učiní příslušná opatření.

Odstranění závady požadujte na kterékoliv specializované opravně magnetofonů. V záruční době můžete o zprostředkování opravy požádat prodejnu, kde byl magnetofon zakoupen.

Na magnetofony v záruční době se vztahuje reklamační řád OPZ, který je k dispozici na každé prodejně obchodu průmyslovým zbožím.

1982 TESLA Přelouč k. p. - OTS
Dokumenty :: Magnetofóny
Vytvorené: 27.10.2018