Čo je CCIR B, CCIR D, CCIRG a CCIR K?

V prospektoch k televíznym prijímačom neraz čítame, že prístroj je schopný prijímať programy z vysielačov, ktoré pracujú v normách CCIR B, CCIR D, CCIR G a CCIR K. Bližšie vysvetlenie chýba. V prospektoch k zahraničným prijímačom sa zasa uvádza, že prijímajú kanály označené „E" alebo „R" a nevieme, aké kanály môžeme v skutočnosti pod týmto označením prijímať.

Pôvodne sa rozlišovali kanály vysielačov podľa označenia OIRT a CCIR, pričom pod označením OIRT sa rozumelo zadelenie kanálov do I, II, III. IV. a V. televízneho pásma, používaných v socialistic­kých štátoch, ktoré sú združené v medzinárodnej organizácii OIRT. CCIR znamenalo zasa rozdelenie kanálov, používaných v nesocialistických štátoch západnej Európy. Dnes pod označením „E" sa myslia kanály CCIR a pod označením „R" kanály podľa OIRT.

Staré označenie bolo jednoduché a praktické, aj keď nebolo celkom presné.

Aby sa rozlišovanie noriem upresnilo, zaviedlo sa nové, no menej výstižné označenie noriem, podľa ktorých sa v jednotlivých krajinách vysiela. Odlišujú sa od seba písmenom uvádzaným za CCIR.

Písmenami „D" a „K" sa označujú kanály v pásme VHF a UHF používané v niektorých socialistických štátoch (ČSSR, PLR, MLR, BLR. ZSSR a RSR). CCIR D značí rozdelenie kanálov v I., II. a III. TV pásme, CCIR K v IV. a V. TV pásme. Obdobne sa písmenom „B" označuje zadelenie kanálov vo VHF pásme a písmenom „G" v UHF pásme v iných európskych štátoch, napríklad v NSR, Rakúsku, ale aj v NDR a Juhoslávii. CCIR B a G je teda staršie označenie CCIR, CCIR D a K zasa OIRT.

V tabuľke vidieť rozdelenie kanálov v jednotli­vých pásmach podľa nového označenia pre všetky normy CCIR B, D, G, K a rozdiely medzi jednotlivý­mi kanálmi. V praxi je dôležité si uvedomiť, že kanály v jednotlivých normách nemusia mať rovna­ké frekvenčné pásma. Povedzme, v norme CCIR B sú len dve pásma:
  • I.TV pásmo s kanálmi 2 až 4 a
  • II.TV pásmo s kanálmi 5 až 12. Pritom kanál 5 normy CCIR B je prakticky totožný s kanálom 6 podľa normy CCIR D, používanej u nás.

Naopak v norme CCIR B nemožno prijímať naše vysielače II. TV pásma s kanálmi 3 až 5. Takýto prijímač by sa teda nedal používať v mnohých oblastiach (Čadca, Tatry, východné Slovensko), kde sa prijímajú poľ­ské programy napríklad na kanál 3, naše programy na kanáli 4, alebo v oblasti Kráľovej hole, kde sa vysiela na kanáli 5.

-ik-



(časopis a rok publikovania sa nepodarilo zistiť)
Dokumenty :: Televízory
Vytvorené: 15.4.2022